Fejlesztő pedagógia

Fancsik Judit - pszichopedagógus

 

A fejlesztőpedagógus munkája

 

Intézményünkben fejlesztőpedagógus egészítik ki az óvodapedagógusok munkáját. Délelőttönként, a napirendbe beépítve valósul meg a fejlesztőpedagógiai tevékenység. Az óvodai életbe integrált fejlesztés során team munkában tud együttműködni az óvodapedagógus és a fejlesztőpedagógus, ami egyénre szabott, minél differenciáltabb fejlesztést biztosít. A gyermekek ellátása a lehető legoptimálisabb keretek között, saját óvodájukban történik. Ez segíti az óvodások alkalmazkodását, mert ismerős személlyel és ismerős helyen zajlik a foglalkozás.

Óvodánkban a nagycsoportos, iskolaköteles gyerekek a tanév elején fejlesztőpedagógiai szűrővizsgálaton vesznek részt. A csoportos és egyéni feladathelyzetekben lehetőség nyílik a részképességek megfigyelésére, az iskolakészültség előzetes feltérképezésére.

9 terület fejlettségi szintjét mérjük: mozgásfejlettség (nagymozgás), finommotoros koordináció fejlettsége (emberábrázolás és ábramásolás), nyelvi kifejezőkészség fejlettsége (szókincs, kifejezőkészség, képolvasás), értelmi fejlettség (elemző-összegző gondolkodás, ok-okozati összefüggésen alapuló gondolkodás, szám- és mennyiségfogalom kialakultsága 5-ös körben, vizuális emlékezet fejlettsége, akusztikus emlékezet fejlettsége (rövid- és hosszú idejű), szociális érettség
(feladattudat, önálló munkavégzés, társakhoz való viszony – kapcsolatteremtés, felnőttekhez való viszony – kapcsolatteremtés, figyelemtartás, munkatempó, kudarctűrés, érzelmi életének jellemző tulajdonságai)

Az év eleji szűrés jelzi azokat hiányzó vagy nem megfelelően fejlett részképességeket, amik az
iskolai tanulás eredményességéhez elengedhetetlenül szükségesek. Az eredmények elemzése után a segítségre szoruló gyerekek egyéni fejlesztési terv alapján kiscsoportos fejlesztésen vesznek részt. Itt játékos feladatokat megoldva, cselekvésebe ágyazva fejlődhetnek készégeik, képességeik.

A heti rendszerességgel megtartott fejlesztések eredményeként a pozitív változás megjelenik a gyermek viselkedésében, motivációjában és teljesítményében is. A fejlesztés tervezett és spontán helyzetekben egyaránt megvalósul, fontos tényezője a sikerélmény biztosítása.